BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ AR-GE YAZIIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Versiyon 1
30.05.2020

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ AR-GE YAZIIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ olarak (Bundan böyle kısaca “BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ” olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine ve korunma noktasında her türlü tedbirlerin alınmasına büyük önem vermekle birlikte siz kullanıcılarımızı/müşterilerimizi/ziyaretçi/iş ortaklarımızı kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz hakkında sizleri Kanun' dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler:

BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ olarak veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; şirketimizin hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde ürünlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ilgili yasal mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, ticari ve iş stratejilerimizi belirleyebilmek ve uygulayabilmek, reklam ve pazarlama stratejilerimizin oluşturulabilmek, performans ve etkinlik çalışmalarımızın yürütebilmek gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da dijital yöntemlerle toplamaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları:

BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ olarak veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, Web sitelerimiz, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, şirketimizin iş alanı dahilinde başvuru kabul eden büroları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile onayınız dâhilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimiz’in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ müşterileri/başvurucuları/kullanıcıları olarak sizlerin şirketimizin hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, ve sözleşme uyarınca sizlere hak ve yükümlülüklerinizi hatırlatmak, öneri ve şikâyetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ilgili yasal mevzuatlardan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, ticari ve iş stratejilerimizi belirleyebilmek ve uygulayabilmek, reklam ve pazarlama stratejilerimizi oluşturulabilmek, performans ve etkinlik çalışmalarımızı yürütebilmek gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilgilerinize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması:

BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ olarak söz konusu kişisel verilerinizi sadece açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında; Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz/başvurucularımız arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Koruması Kanununun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları:

BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ, ilgili müşterilerinin/başvurucularının aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) İlgili kişinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini, imha edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

  • Yazılı ve imzalı olarak
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
  • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

5. Yürürlük ve Değişiklik:

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politikanın güncel versiyonuna Şirket web sitesinden www.bugamed.com.tr den erişilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup iş bu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının teminini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Politika’da Bölüm 3 – Madde II altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi ve takibi, İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin pazar araştırması faaliyetlerinin tasarlanması ve icrası, Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası, Sağlık meslek mensupları ile yürütülen süreçlerin planlanması ve icrası, Şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Stajyer ve öğrenci işe alım süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi,

BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ’ye ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ’nin sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ’nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

İş bu aydınlatma ve rıza metni uyarınca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gerçek kişilerin verilerinin işlenmesi ve korunması hususunda getirdiği yenilikler ve kanundan doğan haklarınızı sunarak yükümlülüklerimizi yerine getirmiş bulunmaktayız.

Görüş ve sorularınızla ilgili olarak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Veri Sorumlusu : BUGAMED BİYOTEKNOLOJİ AR-GE YAZIIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Tel : 0 (222) 2294020

E-posta : [email protected]

Adres : Büyükdere cd. Prof.Dr. Nabi Avcı Blv. No:4/44 Z1 Odunpazarı- ESKİŞEHİR

© Bugamed Biyoteknoloji Ltd. 2020. Bütün Hakları Saklıdır.